kinclova.com
Hlavní oblasti právních služeb

Advokátka poskytuje vysokou úroveň právních služeb ve všech oblastech práva, zejména práva :
 • obchodního
 • občanského
 • trestního
 • specializuje se zejména na zastupování klientely v soudních sporech před soudy všech stupňů (spory občanskoprávní včetně ochrany osobnosti, spory o výkon autorských a producentských práv, spory obchodní, správní a v trestních řízeních).
Dále advokátka vykonává právní zastoupení klientů ve státních administrativních řízeních jako jsou řízení vedená u :
 • živnostenských úřadů
 • katastrálních úřadů
 • stavebních úřadů v rámci stavebních řízení
 • správní řízení vedená u Úřadu pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Telekomunikačního úřadu, Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a řízení vedená u České národní banky
Další specializace

1. Nemovitosti :

 • právní poradenství pro developery, právní poradenství investiční činnosti v případě nemovitostí
 • převody majetku (příprava smluv, advokátní úschova finančních prostředků, vkladové řízení na katastru nemovitostí)
 • tvorba nájemních a podnájemní smluv pro bytové a nebytové jednotky
 • zástava nemovitostí, specifikace věcných břemen
 • právní zastoupení v případě stavebních řízení

2. Obchodní právo :

 • korporátní agenda, právo obchodních společností
 • změny znění zápisu kapitálových společností v obchodních rejstřících vedených městskými či krajskými soudy
 • zakládaní nových obchodních společností
 • provádění tvz. “Due Diligence“ majetku kapitálových společností pro účely nákupu nebo prodeje obchodních podílů v kapitálových společnostech
 • správa obchodního majetku
 • vymáhání pohledávek z obchodní činností včetně právního zastupování klientské společnosti v soudních sporech
 • obchodní kontrakty v rozsahu jejich přípravy včetně tvorby znění a projednání návrhů obchodních podmínek kontraktů klienta s partnerem, příprava příloh obchodních smluv apod.
 • zastupování věřitelů v konkursním nebo vyrovnacím řízení

3. Občanské právo :

 • ochrana osobnosti – právní zastupování klientů v řízení o ochraně osobnostních práv (důstojnost, čest, dobré jméno, zachování lidské integrity – chirurgické zákroky, apod.)
 • převody jména, zajištění závazků prostřednictvím zástavy
 • specifikace obsahu smluvních závazkových práv
 • právní zastupování v řízeních o vydání bezdůvodného obohacení, náhrady škody, o určení vlastnictví vydržením, restituce, apod.
 • zajištění závazků - zástavní práva, hypoteční právo, smluvní závazkové právo, nájemní vztahy
 • řízení o dědictví

4. Právo duševního vlastnictví :

 • tvorba znění smluv
 • vytvoření autorského díla, vydání autorského díla (včetně produkce a koprodukce audiovizuálního díla), licencí včetně prováděcí dohody
 • specifikace a realizace právních opatření v rámci soudní ochrany zájmů klienta proti / při porušování autorských či producentských práv k duševnímu vlastnictví prostřednictvím trestních a občanskoprávních řízení
 • právní zastoupení při tvorbě a výrobě audiovizuálních děl, distribuci rozmnoženin audiovizuálního díla apod.
 • nakladatelské smlouvy o vydání literárního díla
 • právní zastoupení producenta muzikálu
 • patentové právo, průmyslové vzory, obchodní známky

5. Trestní agenda :

 • výkon obhajoby, právní zastupování poškozených
 • trestní řízení – právní zastupování klientů v majetkových deliktech (daňové delikty – např. zpronevěra, podvod, krácení daně), překročení pravomoci veřejného činitele

6. Pracovní právo :

 • tvorba pracovních smluv, vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • poradenství v oblasti ochrany osobních dat
 • právní poradenství a výkon práv zastoupení v řízeních o náhradách škod z pracovních úrazů, kompenzace škod, pracovní spory a žaloby o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru, právní poradenství při zajištění ochrany a bezpečnosti práce na pracovištích

7. Rodinné právo :

 • právní zastupování v řízení o rozvod manželství - nesporné a sporné řízení, žaloby o svěření nezletilých dětí do péče jednoho z rodičů, střídavá péče, dohody o vypořádání majetku ve společném jmění manželů, výživné (děti zletilé, nezletilé, rozvedený, nerozvedený manžel/manželka)

8. Veřejné zakázky :

 • příprava specifikace smluvního rozhodnutí, příprava nabídky koupě, příprava připomínek před rozhodnutím, žádost o přezkum včetně žádosti o přezkoumání výběru nejpřijatelnějších nabídek koupě
Kancelář     Lidé     Služby     Reference     Klientela     Ceník     Navštivte nás